0
พฤติกรรมผู้บริโภค : Consumer Behavior
เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศยนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พฤติกรรมผู้บริโภค" เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบต่างๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการซื้อ

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 3 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 4 ปัจจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
บทที่ 5 ปัจจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
บทที่ 6 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
บทที่ 7 การเผยแพร่นวัตกรรม
บทที่ 8 การนำพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167880112 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 184 x 257 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน