0
ลด 15%
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (สอศ.) (รหัสวิชา 20000-1603) (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ebook สนพ.ซีเอ็ด ลดสูงสุด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ79.20 บาท
e-books(PDF) ?74.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 นำเสนอเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทยและกีฬาสากล ไปจนถึงเคล็ดลับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และพิเศษด้วยรายละเอียดของกีฬาฟุตซอล นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมสรุปและกิจกรรมท้ายบทเพื่อทบทวนเข้าใจง่าย

สารบัญ

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย
บทที่ 5 หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา
บทที่ 6 เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
บทที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล
บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล
บทที่ 10 แผนการเล่นและเทคนิคบางประการในการเล่นกีฬาฟุตซอล
บทที่ 11 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836772 (PDF) 340 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน