0
พลังการชื่นชม
คำพูดง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนทุกเรื่องให้กลายเป็นดี
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พลังการชื่นชม" ของอาจารย์ "วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์" เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ตรง หลอมรวมเป็นงานชิ้นเอก จนตกผลึกเป็นหลักการสื่อสารเพื่อการชื่นชมทั้ง 7 ขั้นตอนที่ทรงประสิทธิภาพยิ่ง ซึ่งหลักการชื่นชมทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ ส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างอัศจรรย์ ที่สำคัญ ในท้ายบทของแต่ละเรื่อง ยังมีคมความคิดสำคัญของบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งล้วนได้ใช้ "พลังการชื่นชม" จนสามารถสร้างความสุขและประสบความสำเร็จให้กับตนเองและส่วนรวมในทุกด้านได้จริงอย่างงดงามไว้ให้คุณผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

สารบัญ

ปฐมบท หลักการสื่อสารเพื่อการชื่นชม
- ภาคที่ 1 ลังทิพย์
- ภาคที่ 2 พลังความสัมพันธ์
- ภาคที่ 3 พลังการปรับเปลี่ยน
- ภาคที่ 4 ลีลาเร้าพลังชม

ปัจฉิมบท ชื่นชมส่งเสริมพลังแปดด้าน

คำนิยม
การชื่นชมยินดีจากการเห็นคุณค่าในธุรกิจ ทีมงาน สินค้า และการบริการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นจะส่งผลให้เกิดความชื่นชมยินดีในตนเองและวิชาชีพ ตลอดจนเกิดความปีติยินดีและภาคภูมิใจในงานที่เราทำ ส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่ด้วยใจและจิตวิญญาณ ดังนั้นสำหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจ หนังสือเล่มนี้จึงมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเท่านั้น แต่หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งเครื่องมือและยาชูกำลังขนานวิเศษที่ช่วยสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมดร.รสา คำแบน- นักธุรกิจ
ในหนังสือ "พลังการชื่นชม" นี้ แยกออกเป็นพลังชื่นชมรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ ส่งเสริมสารแห่งความสุข ส่งเสริมคุณธรรม ผู้เขียนได้บรรยายให้เราเห็นภาพพลังการชื่นชมนี้ชัดเจนมาก สิ่งสำคัญอยู่ที่ท่านผู้อ่าน ว่าท่านจะสามารถค้นหาพลังดังกล่าวในตัวตน ในชีวิตของท่านพบได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้จะช่วยท่านได้แน่นอน เพราะที่เราทำอะไรไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถค้นพบพลังภายในตัวตนและนำออกมาในวิถีชีวิตของตนนั้นเอง ชีวิตคนเราไม่ยืนยาว และดำรงอยู่ได้ครั้งเดียว หากเราสามารถนำพลังการชื่นชมภายในตัวเราออกมาสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ชีวิต การมีชีวิตอยู่ครั้งเดียวก็เกินพอศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น- ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ผมขอชื่นชมอย่างสุดหัวใจกับ อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ท่านได้เขียนหนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้ ขออนิสงส์ความมุ่งมั่นที่ดีงามของผู้เขียนจงเป็นภาวะปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งดีงาม เป็นบ่อเกิดขวัญและกำลังใจ เป็นพลังยิ่งใหญ่ของความรักความเข้าใจอย่างแท้จริง ตลอดจนก่อให้เกิดอิสรภาพและความสุขที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิตวิญญาณ และก่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงบนโลกมนุษย์ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ- อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167036519 (ปกอ่อน) 214 หน้า
ขนาด: 149 x 185 x 13 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน