0
พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล
นำเสนอทั้งหลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล มีทักษะรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล
หนังสือ408.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตประจำวัน ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในบางครั้งอาจเป็นภัยต่อคนในสังคม เช่น การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การแพร่กระจายข่าวลวง ชาวปลอม และข้อมูลเท็จเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ดังนั้น คนในสังคมทุกกลุ่มวัย จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน หากไม่เท่าทันสื่อก็จะเป็นผู้ที่เสียเปรียบ หรือตกเป็น "เหยื่อ" ได้ การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากสื่อดิจิทัล และกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนา "คน" ให้ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

    หนังสือ "พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" เป็นการนำเสนอทั้งหลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล มีทักษะรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล ป้องกันตนเองจากสื่อดิจิทัล และรู้วิธีการดำเนินชีวิตในฐานะพลเมืองดิจิทัล สามารถแสดงความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักรักษามารยาท กฎกติกาในโลกดิจิทัล หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไปที่สนใจในการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับตนเองและคนใกล้ชิด

สารบัญ

บทที่ 1 พลเมืองดิจิทัล
- แนวคิดพลเมืองดิจิทัล
- คุณลักษณะสำคัญของพลเมืองดิจิทัล
- ทักษะพลเมืองดิจิทัล
- พัฒนาทักษะพลเมืองดิจิทัล

บทที่ 2 ความฉลาดทางดิจิทัล
- แนวคิดความฉลาดทางดิจิทัล
- ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล
- พัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัล

บทที่ 3 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
- แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
- ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
- พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล

บทที่ 4 ความเป็นพลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล
- พลเมืองดิจิทัลแบบไทย
- ความฉลาดทางดิจิทัลแบบไทย
- การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลแบบไทย
- พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164821125 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: --/2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน