0
พลเมืองดี : การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้
หนังสือที่ชี้ให้เห็นถึง "หนทางจริยธรรมอันงดงาม" บนพื้นฐานของการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา แก่นสารของหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราได้พิจารณา ได้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐในชีวิต นั่นคือ "อริยสัจสี่"
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลวงปู่ติช นัท ฮันห์" มีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะนำพระพุทธศาสนาออกสู่สายตาพลเมืองโลก เพื่อให้เห็นว่าทุกคนสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ว่าเราจะมาจากศาสนาใด ชนชาติใด เชื้อชาติใด

    ในหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงหนทางจริยธรรมอันงดงาม บนพื้นฐานของ "การเจริญสติ สมาธิ และปัญญา" แก่นสารของหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราได้พิจารณา ได้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐในชีวิต นั่นคือ "อริยสัจสี่" ทำให้เราเห็นแง่มุมใหม่ของความจริงอันประเสริฐแต่ละข้อ ที่เราอาจไม่เคยเห็น และช่วยเปิดตาเปิดใจของเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น ไม่เพียงแต่เท่านั้น เนื้อหาบางส่วนยังช่วยทำให้เราเห็นถึงหนทางการดำเนินชีวิตอย่างละเอียด ลุ่มลึกในความหมายของอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อให้เราได้ดำรงชีวิตร่วมกัน และประกอบอาชีพอย่างมีจริยธรรมอยู่บนพื้นฐานของหนทางแห่งความจริงอันประเสริฐ ซึ่งทำให้เราข้ามพ้นความคิดเห็นที่ผิด และการมองที่แบ่งเป็นสองขั้ว สองฝ่าย ช่วยให้เราแปรเปลี่ยน และเข้าสู่วิถีที่มองทุกคนทุกสิ่งเป็นดั่งกันและกัน และสรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทำให้เรามีแนวทางในการตัดสินใจและนำไปสู่การกระทำอันถูกต้องเหมาะสมและงดงาม ซึ่งจะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่ตนเอง สังคม และโลก หลีกเลี่ยงความเสียหายอันมหาศาลที่ส่งผลร้ายให้กับตนเอง สังคม และโลก.. "การดำรงชีวิตอยู่บนหนทางแห่งความจริงอันประเสริฐนั้น เป็นหนทางที่นำมาซึ่งความรักที่แท้จริง ความเมตตากรุณา ความกลมกลืน และความปกติสุข" 

สารบัญ

1 เหตุใดเราจำเป็นต้องมีจริยธรรมโลก : สติ สมาธิ และปัญญา
2 อริยสัจสี่ : หนทางสู่การกระทำ
3 อริยสัจข้อที่ 1 : บทบาทของความทุกข์
4 อริยสัจข้อที่ 2 : หนทางแห่งความทุกข์
5 อริยสัจข้อที่ 3 : ความสุขเกิดขึ้นได้
6 อริยสัจข้อที่ 4 : ดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม
7 เดินบนหนทางอริยมรรคมีองค์แปด : ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ
8 สังฆะคือกุญแจสำคัญ : การสร้างชุมชนทั่วโลก

- คำประกาศเจตนารมย์ ค.ศ.2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

- คำสอนของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่มนุษย์เราต้องประสบพบเจอ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง (ภายใจจิตใจ) ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จนถึงสถานการณ์บ้านเมือง
- หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้นำเสนอพุทธศาสนาให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ ด้วยคำสอนที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปธรรม

คำนิยม
สำหรับหนังสือเล่มนี้ "พลเมืองดี : การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้" (Good Citizens : Creating Enlightened Society) เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่อีกชิ้นหนึ่งของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ที่นำเสนอจริยธรรมของชาวพุทธในมุมมองที่เชื่อมโยงสู่จริยธรรมโลก โดยก้าวผ่านมิติแห่งความเป็นศาสนา ท่านยังชี้ให้เห็นว่า อริยสัจสี่คือความจริงแท้อันประเสริฐ และมรรคคือหนทางจริยธรรมที่นำเราทุกคนไปสู่การแปรเปลี่ยน ช่วยให้เราตระหนักได้ถึงความเป็นดั่งกันและกันของทุกสรรพชีวิตอัชฌา สุนทรพิทักษ์- สมาชิกสังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
ขอบคุณพี่ไชยยันต์ที่อุทิศเวลาถ่ายทอดเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อให้โอกาสแก่ชาวไทยที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษได้เข้าใจหลักธรรมอันสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสุขของตนเองและของโลกใบนี้ผ่านคำสอนของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เราเชื่อว่า ทุกผู้คนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้และน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแย่างต่อเนื่อง จะสามารถแปรเปลี่ยนโคลนตมภายในตนให้กลายเป็นดอกบัว สร้างชุมชนแห่ง "พลเมืองดี" ที่เป็นดั่งกันและกัน และปราศจากการแบ่งแยกเป็นสองขั้ว อันจะนำไปสู่การผลิบานของโลกภายนอกที่เปี่ยมด้วยสันติสุขในที่สุดวรุณวาร สว่างโสภากุล- น้องร่วมสังฆะหมู่บ้านพลัม และสังฆะ Breathe & Bike
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164030695 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 144 x 212 x 11 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับGood Citizens : Creating Enlightened Society
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Unified Buddhist Church.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน