0
พิชิตข้อสอบกฎหมาย เพื่อสอบเป็นข้าราชการ
เจาะลึกและเน้นสาระสำคัญของตัวกฏหมายแบบเรียงมาตรา พร้อมกับตัวอย่างการตั้งคำถาม ถึง 400 ข้อ และ 7 กฏหมายสำคัญ ซึ่งกฏหมายทั้งหมดใช้ในการสอบข้าราชการสนามต่าง ๆ แทบทุกสนาม
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พิชิตข้อสอบกฎหมาย เพื่อสอบเป็นข้าราชการ" เล่มนี้ เป็นการเจาะลึกและเน้นสาระสำคัญของตัวกฏหมายแบบเรียงมาตรา พร้อมกับตัวอย่างการตั้งคำถาม ถึง 400 ข้อ และ 7 กฏหมายสำคัญ ซึ่งกฏหมายทั้งหมดใช้ในการสอบข้าราชการสนามต่าง ๆ แทบทุกสนาม หนังสือเล่มนี้ถือเป็นแนวทางใหม่สำหรับช่วยให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบ สามารถใช้สอบได้ตั้งแต่ระดับทั่วไป จนกระทั่งการสอบเข้าข้าราชการ

สารบัญ

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- ประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่ง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยของข้าราชการ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551315216 (ปกอ่อน) 302 หน้า
ขนาด: 165 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน