0
พิชิตข้อสอบปลัดอำเภอ
เจาะข้อสอบมากกว่า 1,800 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พิชิตข้อสอบปลัดอำเภอ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบกว่า 1,800 ข้อ และสรุปเนื้อหาสำหรับอ่านสอบแบบเจาะลึกตรงประเด็นในเล่มเดียว เน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ และมีเฉลยละเอียดเพื่อเสริมความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านพร้อมสำหรับการสอบบรรจุปลัดอำเภอ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 100%

สารบัญ

- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- เจาะข้อสอบความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
- เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจและภารกิจ
- เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผล
- เจาะข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
- เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8
- เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
- เจาะข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636705 (ปกอ่อน) 596 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน