0
พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING (PDF)
การทำาข้อสอบในส่วน Writing คือ การทำาความเข้าใจรูปประโยคเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของคำาแต่ละคำที่เรียบเรียงกันออกมาเป็นประโยคเพื่อค้นหาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์คุณจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่าคำแต่ละคำที่ประกอบ
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำาข้อสอบในส่วน Writing คือ การทำาความเข้าใจรูปประโยคเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของคำาแต่ละคำที่เรียบเรียงกันออกมาเป็นประโยคเพื่อค้นหาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์คุณจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่าคำแต่ละคำที่ประกอบอยู่ในประโยคตรงหน้ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร เพราะฉะนั้นห้ามตอบคำถามด้วยการอ่านประโยครวม ๆ แล้วดูว่าจุดไหนคือจุดที่คุณรู้สึก “ไม่คุ้น” หรือ “แปลก ๆ” เป็นอันขาด ในทางตรงกันข้าม คุณก็ต้องจำเอาไว้เสมอว่าข้อสอบ Writing ไม่ใช่ข้อสอบในส่วน Reading ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นอย่างละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 CU-TEP คืออะไร ?
บทที่ 2 ข้อสอบ Reading

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145901 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน