0
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ : Fundamentala of Empirical Research
หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่ออธิบายปรัชญา มโนทัศน์ และพื้นฐานต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย ตลอดจนนำเสนอความรู้และหลักการสำคัญของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัย การกำหนดสมมติฐาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การวิจัยเป็นมโนทัศน์ที่จำเป็นสำหรับหลายวิชาชีพ เนื่องจากการวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ต่าง ๆ หนังสือ "พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์" เล่มนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่ออธิบายปรัชญา มโนทัศน์ และพื้นฐานต่าง ๆ ของการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงประจักษ์ให้เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนนำเสนอความรู้และหลักการสำคัญของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัย การกำหนดสมมติฐาน การกำหนดประเภท ที่เหมาะสมของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย มีตัวอย่างประกอบกับแบ่งบทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้เป็นตำราประกอบการสอนรายวิชาวิจัยได้ด้วย และเพื่อขานรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หนังสือเล่มนี้จึงจัดทำในลักษณะ 2 ภาษา คือไทย-อังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้คำศัพท์เทคนิคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไปควบคู่กับมโนทัศน์สำคัญเกี่ยวกับการวิจัย

สารบัญ

บทที่ 1 เอกภพของสาขาทางวิชาการ
บทที่ 2 ผลิตผลของการวิจัยเชิงประจักษ์ : ความรู้เชิงประจักษ์
บทที่ 3 คำถามและสมมติฐานการวิจัย
บทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมวิจัย
บทที่ 5 ตัวแปรและคำนิยามเชิงปฏิบัติการ
บทที่ 6 ประเภทของการวิจัย : เชิงบรรยาย
บทที่ 7 ประเภทของการวิจัย : เชิงทดลอง
บทที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูล : การเลือกตัวอย่าง
บทที่ 9 การเก็บรวบรวมข้อมูล : การสังเกตและเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต
บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูล : เชิงบรรยาย
บทที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูล : เชิงอนุมาน
บทที่ 12 การเขียนรายงานการวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340447 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน