0
ลด 10%
พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล : Business Digital Basic รหัสวิชา 30204-2001
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ139.50 บาท
e-books(PDF) ?147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2001" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผู้ที่มีความสนใจ เนื้อหาของหนังสือมี 9 บท ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมการทำธุรกรรมดิจิทัล หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัลและอาชีพออนไลน์ และกรณีศึกษา รวมทั้งมีแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามสาขาอาชีพต่าง ๆ ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ธุรกิจดิจิทัล
บทที่ 2 นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
บทที่ 3 การทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล
บทที่ 4 สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล
บทที่ 5 ธุรกิจดิจิทัลโมบาย
บทที่ 6 ความมั่งคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล
บทที่ 7 กฎหมายและจริยธรรมการทำธุรกรรมดิจิทัล
บทที่ 8 หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล
บทที่ 9 อาชีพออนไลน์และกรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160841820 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 170 x 241 x 9 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน