0
พุทธประวัติอมตะ
หลักธรรม "ปฏิจจสมุปบาท" ที่ใครๆ ก็ว่าเข้าใจยากอธิบายยาก แม้ในพระไตรปิฎกก็กล่าวเช่นนั้น แต่พุทธประวัติอมตะเล่มนี้ ผู้เขียนได้เพียรพยายามคัดสรรกลั่นกรองออกมาได้อย่างน่าอ่าน เป็นการเขียนตำราแบบสมัยใหม่
ผู้เขียน โชติ จินตแสวง
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พุทธประวัติอมตะ" แปลว่า ประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นที่นิยมยั่งยืน เพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก เป็นบุคคลหาได้ยาก เป็นเอกบุรุษที่ไม่มีใครเหมือน เป็นยอดมนุษย์สุดประเสริฐ ด้วยทรงสั่งสมบารมีมาแสนนานกว่าจะอุบัติขึ้นในโลก พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มีความไพเราะงดงาม มีรสเลิศกว่ารสทั้งปวง ควรแก่การฟัง พระประวัติ พระจริยวัตร และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ จึงเป็นอมตะที่ควรศึกษา ซึ่งหนังสือ "พุทธประวัติอมตะ" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เพียรพยายามคัดสรรกลั่นกรองออกมาได้อย่างน่าอ่าน เป็นการเขียนตำราแบบสมัยใหม่ ให้เยาวชนสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย จึงนับได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์แท้จริง

สารบัญ

1. พระเจ้ามหาชนสมมติหษัตริย์องค์แรกแห่งชมพูทวีป
2. กรุงกบิลพัสด์ุและศากยวงศ์
3. กรุงเทวทหะและโกลิยวงศ์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างศากยวงศ์และโกลิยวงศ์
5. เทวดาอัญเชิญสันดุสิตเทพบุตรให้มาเกิดในโลกมนุษย์
6. สันดุสิตเทพบุตรจุติ
7. ประสูติ
8. สหชาติ 7
9. อสิตดาบสเข้าเยี่ยม
10. ทำนายพระลักษณะและขนานพระนาม
ฯลฯ

คำนิยม
อ่านหนังสือพุทธประวัติอมตะของอาจารย์โชติ จินตแสวง แล้วเห็นว่าท่านได้เพียรพยายามคัดสรรกลั่นกรองออกมาได้อย่างน่าอ่าน ให้ความรู้แก่ท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เป็นการเขียนตำราแบบสมัยใหม่ ให้เยาวชนสามารถอ่านเข้าใจง่าย ทั้งได้ค้นคว้าเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกมายืนยันในทุกตอน จึงนับได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์แท้จริงพระเทพวิสุทธิกวี- (เกษม สญญโต ป.ธ.9, Ph.D.)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333685 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน