0
พุทธศาสนสุภาษิต : ฉบับเล่าเรื่องและอธิบายขยายความ (ปกแข็ง)
พุทธศาสนสุภาษิต : ฉบับเล่าเรื่องและอธิบายขยายความก็เป็นหนึ่งช่องทางประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยนำพุทธพจน์สั้นบางส่วนมาแสดง และยังนำคำสอนของบุคคลอื่น ๆ เช่น พระโพธิสัตว์และเทวดา
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พุทธศาสนสุภาษิต : ฉบับเล่าเรื่องและอธิบายขยายความ" เล่มนี้ ได้นำพุทธพจน์สั้น บางส่วนมาแสดง และยังนำคำสอนของบุคคลอื่น ๆ เช่น พระโพธิสัตว์และเทวดา มาแสดงไว้ด้วย เพื่อให้สาธุชนได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนถึงที่มาของสุภาษิตต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในพระไตรปิฎก พร้อมทั้งคำอธิบายของอรรถกถาพระไตรปิฎก เช่น อรรถกถาสังยุตตนิกาย อรรถกถา ขุททกนิกาย และอรรถกถาวินัยปิฎก เป็นต้น เพื่อให้พุทธศาสนนิกชนได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ เผยแผ่ธรรมะ อุปถัมภ์ธรรมะ เพื่อให้รู้ธรรมะ มีธรรมะ และใช้ธรรมะในการบำเพ็ญตนและบุคคลอื่นได้พ้นทุกข์ มีความสุข และเกิดสันติภาพทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้มวลมนุษยชาติปราศจากทุกข์ และเข้าถึงนิพพาน

สารบัญ

1. หมวดตน : รู้จักตัวเอง และวิธีการฝึกตนเอง
2. หมวดประมาท-ไม่ประมาท : ความไม่มีสติ -ความมีสติสม่ำเสมอ
3. มหวดกรรมดี-กรรมชั่ว : กรรมและผงของกรรม
4. หมวดกิเลส : กิเลสมีหลากชนิด ส่วนเล็ก ๆ แต่มีบทบาทใหญ่
5. หมวดจิต : ธรรมชาติที่ดิ้นรน ไม่อยู่นิ่ง รักษายาก แต่ทำให้ตรงได้
6. หมวดชัยชนะ : ชนะตัณหาได้สิ้นเชิง ถือเป็นชัยชนะสูงสุด
7. หมวดทาน : ผู้ให้-ผู้รับ และผลของการให้
8. หมวดผู้ขอ : หลักของผู้ขอและผู้ถูกขอ
9. หมวดสันโดษ : ยินดีในสิ่งที่มี พอใจในสิ่งที่ได้
10. หมวดทุกข์ : ทุกข์มีหลายสิบประเภท โดยย่ออุปทานขันธ์เป็นทุกข์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310173 (ปกแข็ง) 544 หน้า
ขนาด: 215 x 300 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน