0
พุทธศาสนาเถรวาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางในการศึกษาเชิงวิเคราะห์แก่ผู้อ่าน รวมทั้งเสนอมุมมองใหม่ในคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาท ที่แตกต่างจากที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยทั่วไป
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเรียนที่มุ่งอธิบายคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาเถรวาท อย่างเช่น ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุทบาท กรรม และนิพพาน ในเชิงวิชาการระดับลึก โดยเน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตีความคำสอนเหล่านั้นจากหลักฐานในคัมภีร์ของพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งมีพะไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักที่สำคัญที่สุด รวมทั้งเทียบเคียงกับแนวคิดของนักปราชญ์หรือนักวิชาการสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้แก่นแท้ของคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาทอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นว่าด้วยโลกและชีวิต
บทที่ 3 ธรรมชาติของโลกและชีวิต : ไตรลักษณ์
บทที่ 4 ธรรมชาติของโลกและชีวิต : ปฏิจจสมุปทาน
บทที่ 5 กฎแห่งกรรม : ความรับผิดชอบทางศีลธรรม
บทที่ 6 มนุษย์
บทที่ 7 ไตรสิกขากับอริยมรรค : หนทางสู่เป้าหมาย
บทที่ 8 เป้าหมายของชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163143792 (ปกอ่อน) 494 หน้า
ขนาด: 145 x 213 x 24 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน