0
พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ฉบับปรับปรุง เพิ่มตอนพิเศษ สถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด หนังสือที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 20 ปี
หนังสือ498.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นจากผลพวงของวิกฤติเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ ทำให้สังคมไทยต้องตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบในสาเหตุและกระบวนการที่ทำให้เกิดวิกฤตินี้ขึ้น จึงมีผลงานการศึกษาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้และเสนอทางออกหรือทางเลือกใหม่ ๆ ในอันที่จะทำให้สัมคมไทยไม่ควรต้องผจญวิกฤติทางเศรษฐกิจซ้ำซาก "ดร.อภิชัย พันธเสน" ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้แสดงความเป็นวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ที่สมภาคภูมิด้วยการเสนอสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของชาวพุทธ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า "พุทธเศรษฐศาสตร์" ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบเศรษฐกิจสังคมไทย อันเป็นทางเลือกเดียวกันกับ "ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" นั่นเอง เป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่ทางเลือกใหม่ที่น่าจะเหมาะแก่ยุคสมัยของเราเป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 อนิจจังคือความเที่ยงแท้
บทที่ 3 อัตตาคือวิถีแห่งเศรษฐศาสตร์ตะวันตก แนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคกรีก
บทที่ 4 ความคิดเศรษฐศาสตร์ยุคโรมันและยุโรปสมัยกลาง
บทที่ 5 แนวคิดเศรษฐกิจยุคทันสมัย
บทที่ 6 เศรษฐศาสตร์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
บทที่ 7 เศรษฐศาสตร์มนุษย์นิยม
บทที่ 8 สรุปแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสตะวันตก
บทที่ 9 การทำความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ
บทที่ 10 ตัวอย่างของทฤษฎีในพุทธศาสตร์ ภาพรวมของทฤษฎีที่จะนำเสนอและทฤษฎีการผลิต
ฯลฯ

คำนิยม
ที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของงานวิจัยนี้ ก็คือชี้ให้เห็นจุดอ่อน ข้อบกพร่องในเศรษฐศาสตร์ตะวันตก ที่เป็นเหตุก่อปัญหาอันจะต้องแก้ไข พร้อมกับแนวคิดใหม่จากพุทธธรรมที่ผู้วิจัยนำเสนอให้เห็นว่ามีหลักการชัดเจน ซึ่งหากนำมาประยุกต์จะแก้ปัญหาได้และนำไปสู่จุดหมายที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หนังสือเล่มนี้ควรจะเป็นเครื่องมือเรียนรู้สำหรับคนไทยได้เป็นอย่างดี เพื่อจะพัฒนาโครงสร้างทางสมองให้แตกกิ่งก้านสาขา พอเพียงที่จะเข้าใจความเป็นจริงที่ซับซ้อนประเวศ วะสี
หนังสือเล่มนี้ออกมาเหมาะแก่ยุคสมัย ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ได้แสดงความเป็นนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของชาวพุทธ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า "พุทธเศรษฐศาสตร์" ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบเศรษฐกิจสังคมไทย แม้ว่าจะเป็นงานเขียนขนาดใหญ่ แต่ผู้เขียนก็สามารถใช้ภาษาจูงใจให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลิน พาให้เข้าถึงแก่นของวิชาเศรษฐศาสตร์ก่อน แล้ววิเคราะห์ทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ด้วยพุทธธรรมชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161842437 (ปกอ่อน) 768 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 45 มม.
น้ำหนัก: 950 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน