0
ฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 สมบัติของไหล ความร้อนและสมบัติแก๊ส คลื่นกล +เฉลย
ฟิสิกส์สำหรับผู้เริ่มเรียนด้วยตนเอง และแบบฝึกหัดวัดความพร้อมก่อนสอบ ฉบับศึกษาด้วยตนเอง ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

สมบัติของไหล
- ความหนาแน่นของวัตถุ
- ความดันในของเหลว
- แรงดันในของเหลว
- เครื่องมือวัดความดันองไหล
- กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก
ฯลฯ

ความร้อนและสมบัติแก๊ส
- ตอนที่ 1 ความร้อน
- ตอนที่ 2 สมบัติแก๊ส

คลื่นกล
- พลังงานคลื่น
- ชนิดของคลื่น
- การสั่นของอนุภาคตัวกลาง
- ส่วนประกอบของคลื่นผิวน้ำ
- อัตราเร็วคลื่นผิวน้ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082738 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 190 x 262 x 7 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน