0
ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
80 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน
ราคาพิเศษ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฟ้าเดียวกัน ฉบับ "80 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน" คือหนังสือที่จัดทำขึ้นในวาระครบรอบอายุ 80 ปีของอาจารย์นิธิ ในปี 2563 แต่เนื่องด้วยอาจารย์นิธิมักรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนใจเวลาที่มีผู้กล่าวยกย่องเชิดชูเขาต่อหน้า เนื้อหาในเล่มทั้ง 8 บทความจึงเขียนขึ้นตามความสนใจของนักเขียนแต่ละบุคคล บางบทมีความเกี่ยวเนื่องกับงานของอาจารย์นิธิ บางบทก็ไม่เกี่ยว การเรียงลำดับบทความในเล่มไม่เกี่ยวกับว่าเรื่องใดสำคัญมากกว่าเรื่องใด เกณฑ์มีเพียงง่าย ๆ คือหยิบเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาก่อน เพราะน่าจะกล่าวได้ว่านักเรียนและนักประวัติศาสตร์นับจากทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาจำนวนมหาศาลล้วนเป็นศิษย์ทางอ้อมของอาจารย์ ซึ่งงานของอาจารย์นิธิไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสัมคมและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงด้าน "โลกทรรศน์" ของผู้คนด้วย

สารบัญ

- บทบรรณาธิการ : ปลดแอกประวัติศาสตร์
- บทบรรณาธิการประจำฉบับ : 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน

ทัศนะวิพากษ์
- ประวัติศาสตร์ไทยในมิติยาวไกล (longue dur?e) : คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
- "รัฐเจ้าเมือง" : ข้อเสนอเรื่อง "รัฐ" ของคนไตในเวียดนาม : นิติ ภวัครพันธุ์
- สงครามและการกวาดต้อนผู้คนในลุ่มนํ้าโขง : การฟื้นฟูและขยายอำนาจของสยามในยุคธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์ : พวงทอง ภวัครพันธุ์
- "ไปเมืองแก้ว" โลกทัศน์ของสามัญชนในบันทึกเดินทางไปต่างแดน : จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงประชาธิปไตย : ณัฐพล ใจจริง
- วิพากษ์ลัทธิมาร์กซ์ใน โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน ของจิตร ภูมิศักดิ์ : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
- แผนที่คือภาษา : ธงชัย วินิจจะกูล
- การกลับคืนของ ปากไก่และใบเรือ และการอ่านในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
- อุษาคเนย์ยามว่างแผ่นดิน : ยุกติ มุกดาวิจิตร

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167667935 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 165 x 241 x 20 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน