0
ภาพทิวทัศน์
ผู้เขียน ผศ. มัย ตะติยะ
หนังสือ171.00 บาท
e-books(PDF) ?126.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาพทิวทัศน์ รหัส 202112   ดังนั้นในบทที่ 7 และ 8 เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ร่วมสมัยที่เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ ผู้สนใจควรมีหนังสือหรือตัวอย่างภาพทิวทัศน์ของศิลปินและของนักศึกษารุ่นก่อน ๆ มาประกอบระหว่างทดลองปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ มิได้หวังให้ลอกภาพ แต่เป็นเพียงเรียนรู้เรื่องของเทคนิคระยะแรกเท่านั้น

สารบัญ

บทนำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์
หลักการสร้างทัศนียภาพ
องค์ประกอบของภาพทิวทัศน์
วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างภาพทิวทัศน์
หลักการสร้างภาพทิวทัศน์ร่วมสมัย
การสร้างภาพทิวทัศน์ร่วมสมัยลักษณะการแรเงา
การสร้างภาพทิวทัศน์ร่วมสมัยลักษณะการระบายสีนำและสีน้ำมัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. มัย ตะติยะ
การศึกษาด้านศิลปะ
โรงเรียนอาชีวศิลป์ ศิลปกรรม
โรงเรียนเพาะช่าง ศิลปกรรม
มศว. มหาสารคาม ศิลปศึกษา
ประสบการณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับศิลปะ
หัวหน้าหมวดศิลปกรรมบังหลวง และศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 2และ 3 ร่วมประกวดดวงตราไปรษณีย์ และเครือ่งหมายการค้า เยื่อกระดาษสยามฯ นิทรรศการศิลปกรรมโครงการศิลปะเพื่อเยาวชน
นิทรรศการศิลปะสัญจร ครั้งที่ 1จังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ และทีทำงานในปัจจุบัน ผช.ศจ. ระดับ8
รองผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ฝ่ายหอวัฒนธรรมสำนักศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นสำนัก
วิทยบริการ
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ณ สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749619544 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน