0
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 +เฉลย
ฉบับปรับปรุง 2564 หลักสูตรแกนกลาง 2551 เน้นหลักภาษาและการใช้ภาษา สรุปเรื่องย่อ แบบฝึกหัดท้ายบท หลักภาษาไทยที่จำเป็นต้องรู้ แนวข้อสอบฝึกทดลองทำก่อนสอบ พร้อมเฉลย แยกเล่ม
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้สรุปเรื่องย่อ ข้อคิดจากเรื่องในแต่ละบทของหนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน ภาษาไทยชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ รวมทั้งเสริมความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทยและวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการการเรียนรู้ นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยอย่างเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนให้ดีขึ้น ในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประจำบท เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในการเรียนของนักเรียน พร้อมเฉลยแยกไว้นอกเล่ม และเมื่อทำแบบทดสอบในแต่ละบทแล้ว จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เตรียมตัวก่อนการสอบจริง

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 1 สายน้ำสายชีวิต
- บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
- บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
- บทที่ 4 ภัยเงียบ
- บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
- บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
- บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
- บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
- บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322021030320 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน