0
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
รูปแบบการนำเสนอคำศัพท์ทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ใช้รูปแบบการผสมผสานเครื่องมือทางด้านภาษาศาสตร์ กล่าวคือ โปรแกรม Antconc เวอร์ชั่น 6 เพื่อนำมาวิเคราะห์และคัดเลือกคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแนวทางให้ผู้ศึกษานำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รูปแบบการนำเสนอคำศัพท์ทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ใช้รูปแบบการผสมผสานเครื่องมือทางด้านภาษาศาสตร์ กล่าวคือ โปรแกรม Antconc เวอร์ชั่น 6 เพื่อนำมาวิเคราะห์และคัดเลือกคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย รวมถึงการจำแนกประเภทของกลุ่มคำ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวน พัฒนาคลังคำศัพท์ของผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ภาษาสากลในทางกฎหมาย อันถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานหรือประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อไป

สารบัญ

Chapter 1 Introduction to English for Legal Profession
Chapter 2 Basic Legal Vocabulary
Chapter 3 Juristic Acts and Contract Law
Chapter 4 Criminal Law
Chapter 5 Understanding Legal Documents

- Pre-test and Review Exercises

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742037444 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 147 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน