0
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
วิเคราะห์และคัดเลือกคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย รวมถึงการจำแนกประเภทของกลุ่มคำ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวน พัฒนาคลังคำศัพท์ของผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ภาษาสากลในทางกฎหมาย
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแนวทางให้ผู้ศึกษานำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

    "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : English for Lawyers" เล่มนี้ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 4 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับเนื้อหาในบทที่ 4 ที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญา และหลักไวยากรณ์เรื่อง Active Voice และ Passive Voice ที่นำมาใช้ในบริบทของกฎหมาย การเพิ่มเติมคำศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน Appendix 1 และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใน Appendix 2 พร้อมทั้งสรุปใจความหลักของข้อสอบอัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษาให้เป็นปัจจุบัน

สารบัญ

Chapter 1 Introduction to English for Legal Profession
Chapter 2 Basic Legal Vocabulary
Chapter 3 Juristic Acts and Contract Law
Chapter 4 Criminal Law
Chapter 5 Understanding Legal Documents

- Pre-test and Review Exercises

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038281 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน