0
ภาษาและภาษาศาสตร์
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาศาสตร์" คืออะไร อาจมีผู้เข้าใจว่าภาษาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาภาษาต่างๆ และนักภาษาศาสตร์ หมายถึงผู้ที่พูดได้หลายภาษา ตามความเป็นจริง "ภาษาศาสตร์" คือศาสตร์ที่ศึกษาภาษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (the scientific study of language) โดยวิเคราะห์ภาษาใน 3 ลักษณะคือ รูปภาษา ความหมาย และการใช้ภาษาตามปริบท เช่น วิเคราะห์การประกอบเสียงเป็นคำที่มีความหมาย การสร้างคำและประโยค และศึกษาอิทธิพลของปริบทต่อการใช้ภาษาและการตีความ ฉะนั้นหลักการทางภาษาศาสตร์จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาภาษาได้ทุกภาษา นอกจากนี้ การศึกษาภาษายังสามารถศึกษาในเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น เกิดเป็นศาสตร์ย่อยต่างๆ เช่น ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ภาษา ตลอดทั้งการประยุกต์หลักการทางภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษา การแปล การทำพจนานุกรม หรือการแก้ไขปัญหาด้านการพูด การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จึงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 ภาษาคืออะไร
บทที่ 2 ภาษากับการสื่อสาร
บทที่ 3 เสียง
บทที่ 4 ระบบเสียง
บทที่ 5 ระบบคำ
บทที่ 6 ระบบประโยค
บทที่ 7 ระบบข้อความ
บทที่ 8 ระบบความหมาย
บทที่ 9 ภาษากับสังคม
บทที่ 10 ภาษา เจตนา และปริบท
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163141880 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน