0
ลด 10%
ภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ52.20 บาท
สภาพเก่าปานกลาง29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101)" จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะชีวิต เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการตรวจประเมินแล้ว เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดู และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ การเขียนรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นำเสนออย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบมากมาย ทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

1. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. ทักษะการฟัง และการดูในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิณค่าจากการอ่าน
4. การฟัง การดู และการการอ่านสาร จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพูดในโอกาสต่างๆ
7. การพูดเพื่อกิจธุระและการแสดงความคิดเห็น
8. การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ
9. การเขียนสะกดคำ
10. การเขียนสรุปความ อธิบาย บรรยาย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824793 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน