0
ลด 10%
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มุ่งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" เล่มนี้ เป็นวิชาที่มุ่งหมายจะฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นเนื้อหาที่สอนจึงมีความหลากหลายและมีอยู่ด้วยกัน 12 บท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและปฏิบัติในหลายด้าน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านไปพร้อม ๆ กัน

สารบัญ

บทที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 2 การใช้คำและประโยค
บทที่ 3 การพูด
บทที่ 4 การอ่าน
บทที่ 5 การอ่านออกเสียง
บทที่ 6 การฟัง
บทที่ 7 การเขียนย่อหน้า
บทที่ 8 การเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย
บทที่ 9 การเขียนรายงานวิชาการ
บทที่ 10 การเขียนแสดงความคิดเห็น
บทที่ 11 การเขียนจดหมาย
บทที่ 12 การประชุม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830558 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน