0
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร
สรุปเนื้อหาที่สำคัญทางด้านภาษีอากร พร้อมตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ประกอบกับมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ฝึกปฏิบัติ จึงเป็นหนังสือภาษีอากรที่สมบูรณ์ ชัดเจน เหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาและการทำงาน
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (1) คือเงินได้เนื่องจากค่าจ้างแรงงาน มาตรา 40 (2) คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือจากการรับทำงานให้ และมาตรา 40 (3) คือเงินได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ นั้นสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนค่าลดหย่อนสามารถหักผู้มีเงินได้ คู่สมรส และบุตรในจำนวนเงินที่สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพยิ่งขึ้น

    จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สถาบันของเอกชน สถาบันราชภัฏทุกแห่ง ผู้ทำงานด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
บทที่ 6 อากรแสตมป์ (Stamp)

คำนิยม
หนังสือภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560 เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญทางด้านภาษีอากรพร้อมตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ประกอบกับมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ฝึกปฏิบัติ จึงเป็นหนังสือภาษีอากรที่สมบูรณ์ ชัดเจน เหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาและการทำงานรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338208 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน