0
ภูมิภาคนิยม และท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ ในโลกไร้พรมแดน
รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความที่คัดสรรจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิภาคนิยมและท้องที่เนิยมสมัยไหมในโลกไร้พรมแดน" ทั้ง 12 บทความในเล่มนี้ คือตัวอย่างในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์อันหลากหลายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในด้านการสร้างเรื่องเล่าหรือประวัติศาสตร์ อันจะนำไปสู่อัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อความดำรงอยู่ของความเชื่อ ศรัทธา ความเป็นตัวตน และอำนาจต่อรอง ในอีกมุมหนึ่งก็ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กลุ่มบุคคล ศาสนา ไสยศาสตร์ ความเชื่อ และเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการและช่วยจุดประกายให้มีการพัฒนางานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

สารบัญ

- การประกอบสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็น ความทรงจำร่วมใหม่ของท้องถิ่นหนองบัวลำภูภายใต้กรอบ โครงการประวัติศาสตร์ราชาชาติไทยทศวรรษ 2500-2510 / ปิยวัฒน์ สีแตงสุก และชาติชาย มุกสง
- ความทรงจำต่อพระป่าสายหลวงปู่มั่นฯ ยุคบุกเบิก / ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ
- พันเอกปิ่น มุทุกันต์ จากลูกอีสานสู่อนุศาสนาจารย์ นักรบผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาในยุคสงครามเย็น / วิราวรรณ นฤปิติ
- เรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์กับการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมในสังคมลาวสมัยใหม่ / รินทร์ลภัส สืบสิมมา
- การสร้างอัตลักษณ์อเมริกาบนฐานความคิดยุโรป / ณัฐหทัย มานาดี
- ชายขอบของสังคม : ปัญหาการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในเวียดนาม / วัชรี ศรีคำ
- สร้างความร่วมมือข้ามเขตแดนภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) 9 จังหวัดที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 / สุริยา คำหว่าน และวัชรี แซงบุญเรือง
- การพัฒนาภูมิเศรษฐศาสตร์ของเมืองเชียงของภายใต้บริบทอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย-สปป. ลาว-จีน) / พิทยา สุวคันธ์
- สำนักหออาสนะคำพญาศรีสุทโธนาค: ชุมชนพิธีกรรมของผู้คนที่คำชะโนด 247 / อนุชิต สิงห์สุวรรณ
- "ไลลา" : พทุภววิทยา ของวัตถุมงคลสมัยใหม่ / ภัทริยา คงธนะ
- สถานะทางความรู้ในศาสตร์ครุศึกษาไทย: บทวิพากษ์การครองอำนาจนำเชิงวิธีวิทยา / ออมสิน จตุพร
- ปัญหาความรุนแรงทางด้านความรู้ที่เกิดจากแนวคิดเรื่องเหตุผลสาธารณะ / เจษฎากร บุญครองธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860766 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน