0
ลด 55%
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ81.00 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1503" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 จัดทำขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 9 บทเรียน เพื่อใช้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการบริโภค อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท แบบทดสอบ และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 หลักมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 2 หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
บทที่ 3 ผู้นำและผู้ตามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4 ศาสนากับการพัฒนาตนเอง
บทที่ 5 กิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
บทที่ 6 การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
บทที่ 7 มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานร่วมกัน
บทที่ 8 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อน และสังคม
บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829774 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน