0
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
รวบรวมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาประมวลเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับครูผู้สอน และบุคคลทั่วไปที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่อง "มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นตาราหลักในการเรียนการสอนวิชา มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ (MMG102) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การสร้างมนุษย-สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้าง บุคลิกภาพ การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ มารยาทในการเข้าสังคม ศิลปะการพูดในวาระต่าง ๆ ถอดรหัสบุคลิกผู้นำ และบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 2 การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
บทที่ 3 การสร้างมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
บทที่ 6 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 7 ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
บทที่ 8 การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
บทที่ 9 มารยาทในการเข้าสังคม
บทที่ 10 ศิลปะการพูดในวาระต่าง ๆ
บทที่ 11 ถอดรหัสบุคลิกผู้นำ
บทที่ 12 บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ

คำนิยม
มนุษยสัมพันธ์คือการมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยการเป็นคนใจกว้างยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ด้วยความรู้สึกยกย่องความเป็นปัจเจกไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการ ประเมินความคิด และการกระทำของผู้อื่นแต่เรียนรู้ที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีหลักการดังนี้ ปราถนาดี มีการยกย่อง มองโลกกว้าง รู้ทางสื่อสาร ให้การช่วยเหลือ เมื่อผิด ยอมรับผิดเป็นรศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
มนุษยสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการดำรงค์อยู่ในสังคม มนุษยสัมพันธ์แท้คือผู้ที่มีความจริงใจต่อผู้อื่นอย่างถูกกาลเทศะ ส่วนการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นเป็นเสมือนการสวมใส่เสื้อผ้าแต่งตัวดีผู้พบเห็นก็สะดุุดตาต้องใจ ทั้งนี้ต้องรวมทั้งบุคลิกภายนอก อากับกิริยา ทรงผม เสื้อผ้า หน้าตา และการยืน การเดิน การนั่ง การนอน รวมทั้งกับบุคลิกภายในความอดทนความขยันความซื่อสัตย์ นำมาซึ่งความสวย ความหล่อ ความดี สำคัญต่อความสำเร็จ และความสุขอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์
จะเก่งงานต้องอดทน จะเก่งคนต้องเรียนรู้ถ้าจะอยู่ร่วมกัน มนุษยสัมพันธ์ คือ ความสำคัญที่ต้องพัฒนาซึ่ง ดร.วิชุดาเขียนเนื้อหาได้ดีเยี่ยม เปี่ยมด้วยหลักคิดใช้กับชีวิตได้จริง! ขอชื่นชมครับผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167822150 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน