0
ลด 40%
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ117.00 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ" เล่มนี้ มีเนื้อหา 9 บท คือ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ ทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์
บทที่ 2 เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ
บทที่ 5 การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน
บทที่ 6 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
บทที่ 7 การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน
บทที่ 8 หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ
บทที่ 9 กิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829293 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 188 x 262 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน