0
ลด 10%
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2008)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ94.50 บาท
e-books(PDF) ?76.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในมีทั้งภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียน เริ่มจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบหลายความเร็ว การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส และการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรีนนและหลังเรียน รวมทั้งมีแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 3 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
บทที่ 4 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว
บทที่ 6 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
บทที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
บทที่ 8 การบำรุงเมอร์เตอร์ไฟฟ้า

- ใบงานปฏิบัติงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836000 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน