0
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน
มีทั้งทฤษฎี แนวคิด และแนวทางการพัฒนามัลติมีเดียที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน" เล่มนี้ ได้รวบรวมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน เล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้สอนและผู้เรียนสมารถใช้เป็นคู่มือในการทำโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนบนฐานของ DDD-E Model คือ ขั้นการตัดสินใจ (Decide) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Develop) และขั้นการประเมิน (Evaluate) โดยหนังสือนี้มีทั้งทฤษฎี แนวคิด และแนวทางการพัฒนามัลติมีเดียที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 สาระพื้นฐานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
บทที่ 2 มัลติมีเดียกับการเรียนการสอน
บทที่ 3 รูปแบบการดำเนินโครงงานมัลติมีเดีย
บทที่ 4 การตัดใินใจและเตรียมโครงงานมัลติมีเดีย
บทที่ 5 การออกแบบมัลติมีเดีย
บทที่ 6 การพัฒนามัลติมีเดีย
บทที่ 7 การประเมินโครงงานมัลติมีเดีย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340768 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 189 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน