0
มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (Asean Community) ของ ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
เรียบเรียงมาจากปาฐกถาพิเศษในหลายโอกาสของ ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่เรียบเรียงมาจากปาฐกถาพิเศษในหลายโอกาส ของ "ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย" ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียมการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในลักษณะที่จะทำให้ผู้อ่านค่อยๆ ทำความเข้าใจในอาเซียนและประชาคมอาเซียนได้ตามลำดับ ประการสำคัญ เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงรวมทั้งความคิดเห็น มุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียนไว้ด้วย ซึ่ง ผู้เขียนเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนหรือ Asean กับประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทั้งในและนอกอาเซียนที่จะทำให้สมาชิกอาเซียนสามารถเข้าสู่เป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียนได้ โอกาส พัฒนาการเชิงการบวก ปัญหาและอุปสรรคของการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประเด็นที่ท้าทาย (Challenges) ต่อประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประชาคมอาเซียน ผู้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน

สารบัญ

บทที่ 1 อาเซียน หรือ Asean กับประชาคมอาเซียน
บทที่ 2 ความร่วมมือทั้งในและนอกอาเซียนที่จะทำให้สมาชิกอาเซียนสามารถเข้าสู่เป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียนได้
บทที่ 3 โอกาส พัฒนาการเชิงการบวก ปัญหาและอุปสรรคของการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
บทที่ 4 ประเด็นที่ท้าทาย (Challenges) ต่อประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332862 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน