0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รวมกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และถาม-ตอบ ในเล่ม
หนังสือ170.05 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ "ยุทธศาสตร์ชาติ" (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น เป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามรัญธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวืสาหกิจ บุคคลที่ต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ควรจะต้องมีความรู้เรีองยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ เพราะย่อมจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและตนเองในอนาคตอย่างแน่นอน

สารบัญ

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
- หมวด 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
- หมวด 2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- หมวด 3 การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
- บทเฉพาะกาล

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ฯลฯ

ถาม-ตอบ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811431 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์THE LAW GROUP, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน