0
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่
ประกอบด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับ 1-5 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ร.บ. วิศวกร กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ในการทำงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ
หนังสือ284.05 บาท
สภาพเก่าปานกลาง149.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่" เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสถาปนิก กฎหมายวิศวกร กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างอาคาร การควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารจอดรถยนต์และบันไดหนีไฟ ตลอดจนตัวอย่างสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างอาคารและสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งประกาศระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดย กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่รวมกฎหมายก่อสร้างเพื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้การประโยชน์

สารบัญ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและศัพท์กฎหมายที่ควรรู้
- พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ.2521
- ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2521
- บัญชีอัตราค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- การทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ของกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 2544
- บทเฉพาะกาล
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 2534
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง) เริ่มใช้ ปี 2553
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017605 (ปกอ่อน) 608 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน