0
รวมกฎหมายปกครอง (เล่มกลาง)
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฯลฯ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขล่าสุดปี 2562 ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญํติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540)
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543)
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และพิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164858428 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน