0
รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563) (เล่มกลาง)
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ฯลฯ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองกลาง
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604287 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน