0
รวมบทความทางการประเมินโครงการ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ รวมบทความทางการประเมินโครงการ เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักประเมิน ผู้บริหาร นักการศึกษา นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่สนใจในการประเมินโครงการเพื่อช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโครงการได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

ตอนที่ 1 หลักการในการเขียนและวิเคราะห์โครงการ
ตอนที่ 2 หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ
ตอนที่ 3 แบบจำลองในการประเมินโครงการ
ตอนที่ 4 การเขียนโครงการเพื่อประเมินโครงการ
ตอนที่ 5 กรณีตัวอย่างในการประเมินโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
การศึกษา
สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโททางวิจัยการศึกษา จากคณะคุรุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอกทางจิตวิทยาการศึกษา เน้นหนักการวัดและประเมินทางการศึกษา และจิตวิทยาการเรียนรู้จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน
รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ทางวิจัยการศึกษา
กรรมการอำนวยการวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
อนุกรรมการ หลักสูตรนักวิจัยสังคมศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล สถาบันพระปกเกล้า และเลขาธิการ
ประธานปฎิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
กรรมการบริหาร สำนักงานปฎิรูปการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743462724 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 145 x 203 x 20 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2001
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน