0
รวมผลงานวิชาการกว่า 40 ปี ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เล่ม 1 เอกลักษณ์ : การพัฒนาสถาปัตยกรรม-วัฒนธรรม (PDF)
สถาปนิกเป็นนักวิชาชีพที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับสังคมและสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งกำหนดจากงานสถาปัตยกรรม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการของปัจจัยต่าง ๆ
e-books(PDF) ?430.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตลอดช่วงเวลากว่า 40 ปีที่ได้สร้างผลงานวิชาการ ทั้งงานเขียน งานวิจัย และรวมทั้งการนำเสนอในการอภิปรายทางวิชาการ ตลอดจนงานให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมารวม แล้วกว่าร้อยรายการ ผู้เขียนตระหนักดีว่างานวิชาการเหล่านี้ในมิติหนึ่งย่อมบ่งบอกถึงแนวคิดและวิธีคิดของผู้เขียน ขณะเดียวกันย่อมสะท้อนให้เห็นถึงภาพเค้าโครงเหตุการณ์บ้านเมืองสังคม เเละโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้เขียนตระหนักว่า หากได้รวบรวมผลงานวิชาการสำคัญ ๆ ไว้ทั้งหมด จัดหมวดหมู่และลำดับเรื่องราว ย่อมเอื้อให้ผู้ติดตามและผู้อ่านทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสาร ดังกล่าวได้ตามที่สนใจ จากสาระที่มีขอบเขตทางวิชาการที่กว้างและลึก และพร้อมสาระที่มีความหลากหลาย ในที่สุดได้จัดทำเป็นงานวิชาการที่ครอบคลุมเรื่องราวไว้ 5 เรื่องหลัก

สารบัญ

1.ปัญหาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
2.สถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์น จากสถาปัตยกรรม “ซื่อบื้อ” ถึงสถาปัตยกรรม “อะไรก็ได้”
3.อุปสรรค 12 ประการ ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย
4.บทสัมภาษณ์ เรื่อง พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม:อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
5.สถาปัตยกรรมไทย: ข้อจำกัดและทางเลือกในการสืบสาน
6.พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
7.สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ (ไทย ร. 9) เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย:ข้อคิดเห็นบางประการในการกำหนดแนวรูปแบบ -- สูตรสำเร็จในการสร้างสรรค์...
8.เมื่อสถาปนิกคิดจะ “ฟื้นฟูอยู่อย่างไทย”
9.Towards Sensible Architecture and Sustainable Development in the 21st Century
10.ทะลุมิติการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
11.การพินิจพิเคราะห์กระบวนการสถาปัตยกรรม: จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163145482 (PDF) 385 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน