0
รวมหลัก คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5-ป.6
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560
หนังสือ42.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเนื้อหาหลัก ๆ ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ สูตร กฎ ทฤษฎี สมบัติ และมาตราต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ คือ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เหมาะสำหรับการอ่านทบทวน เพื่อสอบทั้งสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

สารบัญ

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

ภาคผนวก
มาตราชั่ง ตวง วัด
มาตราเวลา
มาตราอื่น ๆ ที่ควรรู้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800135 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 5 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน