0
รวมโจทย์ข้อสอบเคมี ม.6 เทอม 1-2
ภายในเล่มอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมีอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ และสารชีวโมเลกุล
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบและข้อสอบวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1-2 โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมในแต่ละบทไว้อย่างละเอียด กระชับ และชัดเจน ในแต่ละหัวข้อเรื่องมีตัวอย่างประกอบ มีทั้งแบบทดสอบทั้งชนิดอัตนัยและปรนัย เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
- สรุปสาระสำคัญ เรื่องเคมีอินทรีย์
- โจทย์ข้อสอบเคมีอินทรีย์
- เฉลยข้อสอบเคมีอินทรีย์
ฯลฯ

บทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรณพ์และผลิตภัณฑ์
- สรุปสาระสำคัญ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- โจทย์ข้อสอบ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
ฯลฯ

บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล
- สรุปสาระสำคัญ เรื่องสารชีวโมเลกุล
- โจทย์ข้อสอบ สารชีวโมเลกุล
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ สารชีวโมเลกุล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373268 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน