0
ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาองค์การ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นหมวดการเรียนรู้ต่าง ๆ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการทำงาน
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อคิดและเป็นแนวทาง สำหรับการออกแบบและดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การ อันเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นหมวดการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น พัฒนาการบวนการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เนื้อหาและหลักการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้และทักษะที่นำเสนอในเล่มไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานจริง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ : ระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบงาน
บทที่ 3 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก
บทที่ 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 การจูงใจพนักงาน : การบริหารการตอบแทนพนักงาน
บทที่ 6 การฝึกอบรมและพัฒนา
บทที่ 7 การรักษาพนักงานและการจัดการความผูกพันของพนักงาน
บทที่ 8 การพัฒนาสายอาชีพและการบริหารจัดการคนเก่ง
บทที่ 9 กรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820067 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน