0
ลด 30%
ระบบจัดการฐานข้อมูล (รหัสวิชา 3204-2004)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ112.00 บาท
e-books(PDF) ?118.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ระบบจัดการฐานข้อมูล รหัส 3204-2004" ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MS-Access ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเขียนชุดคำสั่ง SQL รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการเขียนชุดคำสั่งเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
บทที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
บทที่ 5 แผนภาพอีอาร์
บทที่ 6 รูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
บทที่ 7 การเขียนชุดคำสั่ง SQL ด้วยโปรแกรม MS-Access
บทที่ 8 การเกิดภาวะพร้อมกันและการกู้คืน
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831104 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน