0
ระบบบัญชี
ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดีเพื่อที่จะใช้เครื่องมือของฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี เป็นการอธิบายถึงหลักทฤษฎีในการวางระบบบัญชี ซึ่งนำมาจากตำราต่างประเทศ และวิธีนำหลักทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับธุรกิจในประเทศไทย ผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของธุรกิจและระบบบัญชีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและวางระบบบัญชีของธุรกิจมาเป็นเวลานานเกินยี่สิบปี นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชี
บทที่ 2 การควบคุมภายใน
บทที่ 3 แบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชี
บทที่ 4 สมุดลงรายการเบื้องต้น
บทที่ 5 บัญชีแยกประเภท
บทที่ 6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในระบบบัญชี
บทที่ 7 ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ
บทที่ 8 ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
บทที่ 9 ระบบบัญชีสำหรับการขายและการควบคุมลูกหนี้
บทที่ 10 ระบบบัญชีสำหรับเงินสด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740321873 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน