0
ลด 10%
ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2109)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ90.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล (รหัสวิชา 20102-2109)" เล่มนี้ เป็นการศึกษาการทำงานของระบบส่งกำลัง วิธีการส่งกำลังของเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด และคำนวณการส่งกำลัง ซึ่งเรียบเรียงขึ้นตามคำอธิบายรายวิชา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการทำงานของระบบส่งกำลัง
บทที่ 2 วิธีการส่งกำลังของเครื่องมือกล
บทที่ 3 ระบบส่งกำลังของเครื่องเจาะ
บทที่ 4 ระบบส่งกำลังของเครื่องกลึง
บทที่ 5 ระบบส่งกำลังของเครื่องไสแนวราบ
บทที่ 6 ระบบส่งกำลังของเครื่องเจียระไน
บทที่ 7 ระบบส่งกำลังของเครื่องกัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834679 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน