0
ลด 75%
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
-พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -การติดตั้งเครือข่าย Workgroup ด้วย Windows XP -การแชร์อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานบนเครือข่าย -ฝึกปฏิบัติการติดตั้งเคร
หนังสือ24.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      เนื้อหากล่าวถึงเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอเนื้อหาเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกกล่าวถึงภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ   และแนวคิดที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และส่วนที่สองเป็นภาคปฏิบัติ เน้นการนำความรู้ที่ได้จากส่วนแรกมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางอาชีพได้ต่อไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี
บทที่ 1 เครือข่ายการสื่อสาร
บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ภาคทฤษฎี
บทที่ 4 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเวิร์กกรุ๊ปด้วย “Windows-XP Professional
บทที่ 5 การแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
บทที่ 6 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย
บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและการแชร์อินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย

คำนิยม
หนังสือแบบเรียน ระบบเครือข่าย เบื้องต้น เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัสถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือใชอ้างอิงสำหรับ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่เรียนในแขวงวิชาการคอมพิวเตอร์
ร่วมถึงบุคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742125936 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน