0
ลด 10%
ระบบไฟฟ้ากำลัง : Power System
การสรุปหลักการและยกตัวอย่างการคำนวณในระบบไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียน เอกชัย ชัยดี
หนังสือ225.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ระบบไฟฟ้ากำลัง" ได้เรียบเรียงให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา "ระบบไฟฟ้ากำลัง" ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บทคือ โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบกำเนิด ระบบส่งและระบบจำหน่าย ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาระบบไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์ของสายส่ง ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ และความจุไฟฟ้าของสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในสายส่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สายส่งกระแสตรง ระบบเปอร์ยูนิต และการแทนรูประบบไฟฟ้ากำลัง การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า การควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักการพื้นฐาน
บทที่ 3 อิมพีแดนซ์อนุกรมของสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 4 คาปาซิแตนซ์ของสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าในสายส่ง
บทที่ 6 สายส่งกระแสตรง
บทที่ 7 เปอร์ยูนิตและการแทนรูประบบไฟฟ้ากำลัง
บทที่ 8 การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า
บทที่ 9 การควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820276 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน