0
ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง และรางานการวิจัย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมลักษณะและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโคร่งร่างและรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย การนำเสนองานวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย รวมถึงการเรียนรู้ ผลงานการสร้างสรรค์จากกรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเนื้อหาสอดคล้องกับสาขาศิลปะและการออกแบบ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัย
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การออกแบบการวิจัย
- บทที่ 3 การทบทวนเอกสารและกรอกแนวคิดในการวิจัย
- บทที่ 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- บทที่ 5 เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
- บทที่ 6 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
- บทที่ 7 การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
- บทที่ 8 การประเมินงานวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

ส่วนที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเรียนรู้จากกรณีศึกษา
- บทที่ 9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเรียนรู้จากกรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382793 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน