0
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
หนังสือที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการวิจัยและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อการทำวิจัยที่ถูกต้องและนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงของคำถามวิจัย
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการใช้งานวิจัยมาเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิจัยที่มีอยู่แล้ว การทำแบบสอบถาม หรือการทำวิจัยต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยถือเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการทดสอบทฤษฎี ต่อยอด หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป หลักสูตรส่วนใหญ่จึงจัดให้มีการทำวิจัยก่อนจบการศึกษา

    หนังสือ "ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร" เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการวิจัยและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัยที่ดี การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ วิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล เพื่อการทำวิจัยที่ถูกต้องและนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงของคำถามวิจัย ตลอดจนการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และโลกได้

สารบัญ

บทที่ 1 การวิจัยธุรกิจและงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
บทที่ 2 จรรยาบรรณในการวิจัย
บทที่ 3 หลักคิดแบบนักวิจัย
บทที่ 4 กระบวนการในการทำวิจัย
บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 6 การออกแบบงานวิจัย
บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
บทที่ 8 การสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 9 การออกแบบงานวิจัยให้มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือได้
บทที่ 10 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 11 การวิจัยเชิงปริมาณ
บทที่ 12 การสรุปผลวิจัยและรายงานการวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820494 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน