0
ลด 15%
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ (PDF)
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ebook สนพ.ซีเอ็ด ลดสูงสุด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ212.50 บาท
e-books(PDF) ?152.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ อธิบายองค์ประกอบของการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่   ส่วนที่เป็นแนวคิดของการวิจัยว่าด้วยเรื่อง ทำวิจัยเพื่ออะไร ความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องทำวิจจัย ส่วนที่สองคือ ทฤษฎีของการวิจัย ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่งานวิจัยต้องมีทฤษฎีรองรับ จะเลือกใช้ทฤษฎีอย่างไรให้สอดรับกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา และในองค์ประกอบสุดท้ายคือ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในภาคปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องการลงสนามเก็บข้อมูลวิจัยลักษณะต่างๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และสรุปผลในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการวิจัยในทุกประเภท และทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมสอดแทรกตัวอย่างไว้ในทุกๆ หัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของการทำวิจัยได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
บทที่ 2 การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
บทที่ 3 กระบวนการวิจัย
บทที่ 4 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย
บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย
บทที่ 7 ตัวแปร และสมมติฐาน
บทที่ 8 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 9 การออกแบบเครื่องมือการวิจัย
บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ฯลฯ

คำนิยม
ผมขอแสดงความยินดีและความชื่นชมกับ ดร.วนิดา วาดีเจริญ และคณะ ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ โดยได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ออกมาเป็นหนังสือที่มีคุณภาพได้สำเร็จ และผมเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกคนรศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์- อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สุดท้ายผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ดร.วนิดา วาดีเจริญ และคณะ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยผ่านหนังสือเล่มนี้ได้สำเร็จ และผมเชื่อมั่นว่าหนังสือ "ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ" เล่มนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพให้กับภาคธุรกิจและสังคมไทยอาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์- หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828494 (PDF) 456 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน