0
ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา : Statistical Methods in Education
ระเบียบวิธีสถิติมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อันจะนำไปสู่ข้อค้นพบและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระเบียบวิธีสถิติมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อันจะนำไปสู่ข้อค้นพบและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศ หนังสือ "ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา" เล่มนี้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับสถิติ ได้ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางสถิติทั้งสถิติเชิงบรรยาย และสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมมีตัวอย่างการคำนวณประกอบคำอธิบาย และมีแบบฝึกหัดในแต่ละบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติพื้นฐาน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สถิติเชิงบรรยาย
บทที่ 3 การแจกแจง
บทที่ 4 สถิติเชิงสรุปอ้างอิง
บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
บทที่ 6 การทดสอบไคสสแควร์
บทที่ 7 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
บทที่ 8 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
บทที่ 9 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333432 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน