0
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ประชาชนควรรู้ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยอธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 พระมหากษัตริย์
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด 7 รัฐสภา
หมวด 8 คณะรัฐมนตรี
หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวด 10 ศาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162605062 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน